Birim Hakkında
18 Şubat 2022

HASTA HAKLARI

Hasta Hakları insan haklarının sağlık hizmetindeki yansıması olup, hastalarımızın yalnızca insan olmaları sebebi ile hak ettikleri, uluslararası ve ulusal mevzuat ile teminat altına alınan haklarıdır.
Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde yürütülen çalışmalardan olan hasta hakları uygulamaları 1998 yılında yürürlüğe giren Hasta Hakları Yönetmeliği'nin uygulanmasını sağlamak üzere 2003 yılında Hasta Hakları Uygulama Yönergesi çıkartılarak Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastane ve kuruluşlarında hasta hakları uygulaması yaygınlaştırılmıştır.

AKYURT DEVLET HASTANESİ HASTA  HAKLARI  BİRİMİ 

HASTA HAKLARI SORUMLU YÖNETİCİ: Başhekim Yrd. Dr. Haluk YILMAZ
BİRİM SORUMLUSU: Ebe Hava GEZER
Hasta Hakları Birimi: 2. Kat
Tel :0 (312)8443010

HASTA HAKLARI BİRİMİNİN  AMACI

Amacımız; hastanemizde yaşanabilecek hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasıdır.

 HASTA HAKLARI BİRİMİNİN GÖREVLERİ

*Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için çalışmak.
*Hasta ve yakınlarından gelen şikayet ve önerileri, teşekkürleri değerlendirmek.
*Şikayetleri mümkün olduğunca yerinde çözmek.
*Çözülemeyen sorunlarda başvuru formunu doldurmak ve gerekli prosedürü işleterek Hasta Hakları Kuruluna sunmak.
*Hasta Hakları Kurulunda görüşülen dosyaları alınan kararlar çerçevesinde ilgililere bildirerek gerekli işlemlerin takibini yapmak.
*Hasta Hakları Uygulamaları ile ilgili Hasta/Hasta yakınları, halkın ve sağlık personelinin eğitim çalışmalarına yardım etmek.
*Ayrıca Dilek-Öneri kutularından çıkan formların takibini yapmak ve hasta memnuniyet anketlerinin Hasta Memnuniyet Prosedürü doğrultusunda uygulamaktır.

 ŞİKAYET BİLDİRİM YOLLARI

Hastanemizle ilgili her türlü öneri, şikayet, soru ve memnuniyetlerinizi;
•    Öneri-şikayet kutuları
•    
https://hastahaklari.saglik.gov.tr/
•   
https://akyurtdh.saglik.gov.tr/Form-TR/950/hasta-gorus-ve-oneri-formu.html
•   
E-mail: ankaradhs1@saglik.gov.tr
•  
 Cimer
Kanalları ile bize ulaştırabilirsiniz.


HASTA HAKLARI BİRİMİNİN İŞLEYİŞİ

A-Hastanı görüş ve şikayeti aynı gün alınır ve şikayet formu doldurulur.
B-Çok acil bir durum varsa çözülmesi yolunda hastane idaresi aynı gün bilgilendirilir.
C-Başvuru yerinde çözüme kavuşturulabilecek seviyede ise ilgili idari ve tıbbi bölümlerle koordinasyon sağlanarak sonuçlandırılır.
D-Başvuru formu Sağlık Bakanlığı Web sayfasına aktarılır.
E-Şikayete maruz kalan hastane çalışanından birkaç  gün içinde bilgi istenir. Hastane çalışanı bu bilgiyi en geç 5 gün içinde vermek zorundadır.
D-Taraflar dışında bilgi alınması gereken kişiler varsa onlardan da 5 gün içinde bilgi alınır.
E- Hastane hasta hakları birimi ve başhekimlik tarafından durum çözümlenir. Eğer çözümlenemeyecek bir durum ise il hasta hakları kuruluna sevki sağlanır.
F-Kurulun belirleyeceği gün ve saatte olmak üzere kurul üyeleri toplanarak dosyaları değerlendirir, gizli oylama yapar ve oy çokluğu ile karar alır. En geç 30 gün içerisinde dosya hakkında karar verir.
G-Sonuçtan hastane idaresine, başvuru sahibine, hakkında başvuru yapılan çalışan bilgi verilir.
H-Karar Hasta Hakları Birimi'ne bildirilir. Hasta Hakları Birimi, raporları arşivler.

   HASTA HAKLARI

 1. Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı.
 2. Sağlık Hizmetlerinden nasıl faydalanacağı konusunda bilgi isteme hakkı.
 3.Mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uygun olarak sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı.
 4.Mevzuatla belirlenmiş usullere uygun olmak şartı ile kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli seçme ve değiştirme hakkı.
5.Hastanın tıbbi kriterlere bağlı olarak öncelik sırasının belirlenmesi isteme hakkı. (Örn:Acil, Adli Vaka, Özürlü vb.)
6.Hastanın modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını ve tedavisinin yapılmasını isteme hakkı.
7. Hastanın bedeni üzerinde yapılacak her türlü müdahale için rıza gösterme hakkı.
8. Hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı.
9.Yatan hastanın dosyasında yazan bilgileri okuma ve inceleme yada bilirkişiye inceletme hakkı.
10. Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesine isteme hakkı.
11.Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere hastanın tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı.
12.Sağlık hizmeti alırken, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı.
13.Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastaların dini vecibelerini yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma hakkı.
14.İnsani değerlerine saygı gösterilmesini isteme; kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı.
15.Sağlık kurum ve kuruluşlarınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak; hastanın ziyaretçi kabul hakkı.
16.Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; kurum imkanlarının elverdiği ölçüde ve tedavisinden sorumlu hekimin uygun görmesine bağlı olarak refakatçi bulundurma hakkı.
17.Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava açma hakları vardır.

HASTA SORUMLULUKLARI

A. Genel sorumluluklar

1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
2. Kişi uygunsa kan verebilir yada organ bağışında bulunabilir.
3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.
B. Sosyal Güvenlik Durumu
1. Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
2. Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-kur,Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

C. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
1. Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

D. Hastane Kurallarına Uyma
1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
2. Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
3. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
4. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
5. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
6. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

E. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma
1. Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlamadığı yerleri sormalıdır.
2. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
3. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
4. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Hekiminizi SEÇME DEĞİŞTİRME Hakkınız var
•Hastanemizde acil servis ve acil başvuru dışında hekiminizi seçebilirsiniz.
•Aynı branştan başka bir hekim olması ve hekimin uygun olması şartıyla hekiminizi değiştirebilirsiniz.
•Uygun koşullar sağlanması durumunda hekiminizi değiştirmek için poliklinik sekreterine veya hasta hakları birimine başvurabilirsiniz.
•Yatan hastalar dilekçe ile başhekimliğe başvurarak seçilecek yeni hekiminde kabul etmesi ile hekimini değiştirebilir.
•Ayrıntılı bilgi için giriş katında ki hasta hakları birimimize başvurabilirsiniz.

Hasta Hakları Yönetmeliği.pdf