Birim Hakkında
18 Şubat 2022

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Sorumlulukları: Sağlık meslek lisesi veya sağlık yüksek okulu hemşirelik bölümü mevzunu olmalıdır. Hemşirelikte lisans mezunu olanlar önceliklidir.

 Görevleri:

 • Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, günlük klinik ziyaretler yaparak ilgili hastaları değerlendirip, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayıp, hastane enfeksiyonu gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptamak. Bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 • Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutmak, düzenli olarak gözden geçirip belirli periyotlarla yorumlar komite ve hastane yönetimine raporlamak.
 • Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirlemek ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek.
 • Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılmak.
 • En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirmek.
 • Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak.
 • Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak.
 • Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek.
 • Yataklı tedavi kurumu çalışanlarına hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim vermek.
 • Enfeksiyon kontrol politikaları, uygulamaları, enfeksiyonların belirlenmesi ve izolasyonu ile bunlara ilişkin sorunlar konusunda sağlık çalışanları ile iletişim kurmak ve değerlendirme yapmak.
 • Hastane enfeksiyonu gelişen hastalarda tedavi amacıyla kullanılan ilaçların hasta üzerinde etkisini izleyerek, sonuç ve değerlendirmelerine ilişkin komite üyeleriyle ile birlikte çalışmalar yapmak.
 • Enfeksiyon kontrolü kural ve düzenlemelerine uyulması konusunda sorumlu hemşirelerle işbirliği yapmak.
 • İzolasyon yöntem ve uygulamaları konusunda danışmalık yapmak ve önerilerde bulunmak.
 • Hastanenin enfeksiyon riski oluşturabilecek bütün birimlerine (çamaşırhane, morg, mutfak, atık deposu vb.) enfeksiyon kontrol uygulanmaları ile ilgili danışmanlık yapmak, izlenecek politika ve prosedürlerin oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmalarına katılmak.
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istenen enfeksiyon kontrolü ile ilgili kayıt ve istatistikleri tutmak, indikatörleri takip etmek.
 • Personelin mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili risklerini takip etmek, koruyucu tıbbî önerilerde bulunmak, gerekli durumlarda bağışıklama ve profilaksi programlarını düzenlemek ve uygulamak üzere enfeksiyon kontrol komitesine teklifte bulunmak.
 • Hizmet İçi Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitim gereksinimlerini belirlemek, önerilerde bulunmak ve her düzeydeki çalışanların hizmet içi eğitim etkinliklerine katılmak.
 • Mesleki gelişimi için seminer, kongre, toplantı ve benzeri etkinliklere katılmak, bilimsel yayınları takip etmek ve yayın geliştirmek.
 • Enfeksiyon kontrolü ile ilgili araştırma yapmak ve yapılan araştırmalara katkıda bulunmak.
 • Üç ayda bir sürveyans çalışmalarını değerlendirmek, yorumlamak, komite ve hastane yönetimine raporlamak.
 • Antibiyotik direnç durumlarını takip etmek, komite ve hastane yönetimine raporlamak.
 • Uygun dezenfektan ve antiseptiklerin seçiminde görev almak, komite ile birlikte antisepti-dezenfeksiyon-sterilizasyon konularında standart oluşturulmasına katkı sağlamak ve bu konuda gerekli eğitimleri vermek.
 • Öğrenci hemşirelerin eğitimlerine katkıda bulunmak.
 • Atıkların kaynağında ayrıştırılması, toplanması,taşınması ve depolanması sürecini enfeksiyon kontrolü açısından izlemek.
 • Kan ve vücut sıvıları ile bulaşan enfeksiyonlara yol açabilecek durumları kayıt altına almak ve komiteye bildirmek.
 • El Hijyeni uyum gözlemini yapmak, belirlenen periyotlar halinde El Hijyeni gözlemlerine ilişkin rapor hazırlamak ve hazırladığı raporu hastane yönetimi ve tüm çalışanlarla paylaşmak.
 • Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standarlarının bölümü ile ilgili maddelerini uygulamak ve bölüm kalite sorumlusu ile koordineli çalışmak.
 • İlgili komitelerde görev alır.