Birim Hakkında

GÖREV AMACI: Hastanenin Taşınır Mallarını kontrol etmek ve yürütmek.                  

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR YETKİLER:                                 

1 -Mal muayenesi yapılan taşınırların kabulünü yapmaktan,

2- Bu taşınırları uygun şartlarda depoda muhafaza etmekten,

3 -İhtiyaç olunan taşınırları ilgili birimin kullanımına sunmaktan,

4- Taşınırların giriş ve çıkışları esnasında taşınır işlem fişlerini düzenlemekten,

5- Taşınırların girişlerine ait Taşınır İşlem Fişlerini fatura ile beraber Gider Tahakkuk servisine göndermekten,

6- Taşınırların çıkışlarına ait Taşınır İşlem Fişlerini, taşınır İstek Belgesi ile bağlı olunan Döner Sermaye Saymanlığına göndermekten,

7- Ambar sayım ve stok kontrolünü yapmaktan,

8- Asgari miktarların altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmekten,

9-Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmaktan,

10- Görevini, Kalite Yönetim Sistem politikası hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütülmesinden,

11- Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk, yetki ve iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürmekten sorumludur.